Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam

Sáng 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. Hội được thành lập trên cơ sở tách ra từ Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hướng tới mục đích đảm bảo tính pháp lý và thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội theo đúng quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 1999 Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và năm 2010 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội ban hành đã tạo hành lang pháp lý và thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp  bảo vệ quyền lợi cho hơn 95 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Qua hơn 7 năm thực hiện kể từ khi Luật có hiệu lực, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở nước ta đã đạt được nhiều thành quả, giúp giảm đáng kể thiệt hại cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa đáp ứng được mong  đợi của người tiêu dùng.
 
 
Trước yêu cầu mới, theo đề nghị của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, sự nhất trí của Bộ Công Thương  và Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 31/10/2018, Bộ Nội Vụ đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam trên cơ sở tách ra từ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.