Bình Thuận: Triển khai công tác bảo vệ người tiêu dùng

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của ngành mình. Nhìn chung từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể từ huyện đến cơ sở nắm bắt được nội dung và tinh thần của Chỉ thị, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Đã tổ chức truyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp tết, dịp lễ, tháng hành động an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có ý thức hơn trong kiểm tra hàng hoá lưu thông, thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Đình Sơn

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.