PCTH thuốc lá

Những sự cố nghiêm trọng về sức khỏe do học sinh hút thuốc lá điện tử

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về tác hại của thuốc lá điện tử...

Công văn số 5680/BYT-KCB về việc Tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá

Công văn số 5680/BYT-KCB về việc Tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá, đẩy...