Giới thiệu Hội

Giới thiệu chung

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam là tổ chức xã hội tham gia...

Các hội địa phương

Các Hội thành viên Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.  ...

Ban Chấp hành

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM...

Điều lệ Hội

Điều lệ Hội...

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

        Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, ngày 29 tháng 11 năm 2018...

Ban Thường vụ

CHỦ TỊCH NGUYỄN MẠNH HÙNG PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ VŨ VĂN TRUNG...

THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI

CHỦ TỊCH NGUYỄN MẠNH HÙNG PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ VŨ VĂN TRUNG...