NHÀ NƯỚC

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Luật thương mại 2005

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009

Luật viễn thông 2009

Luật an toàn thực phẩm 2010

Luật các tổ chức tín dụng 2010

Bộ luật Lao động 2012

Luật quảng cáo 2012

Luật đất đai 2013

Luật nhà ở 2014

Luật Xây dựng 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bảo hiểm y tế 2014

Bộ luật dân sự 2015

Nghị định 99/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và ban hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chỉ thị số 30/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng

Tin liên quan