Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao 3 nhiệm vụ trong Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2030

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt Quyết định số 889/QĐ-TTg về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2030.

Với mục tiêu thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững; tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng tới nên kinh tế phát triển tuần hoàn ở Việt Nam. Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2030.

Tại Quyết định này, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam được Chinh phủ giao 3 nhiệm vụ:

(Nhiệm vụ 1 tại Mục 7)  Cung cấp thông tin, hướng dẫn, phổ biến cho người tiêu dùng về các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện với Môi trường;

(Nhiệm vụ 2 tại Mục 9) Hướng dẫn, giáo dục phổ biến và thực hành tốt về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường;

(Nhiệm vụ 3 tại Mục 11) Tổ chức triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững, cụ thể là các nội dung về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tiết kiệm năng lượng hiệu quả, các thực hành tốt về giảm thiểu, thu gom,tái sử dụng chất thải, các sản phẩm thân thiện với môi trường được dán nhãn sinh thái, các cơ sở, trung tâm phân phối, các cơ sở du lịch, công trình xây dựng được dán nhãn cho các doanh nghiệp, tổ chức và người tiêu dùng.

QĐ Phê duyệt CT hành động QG về SXTD bền vững (2021-2030)

Ban Truyền thông

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *