Bà Rịa – Vũng Tàu: Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 2306/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Kế hoạch).

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn có ý nghĩa trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước; bảo đảm người tiêu dùng trên toàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc được đào tạo kỹ năng về tiêu dùng; hình thành hệ thống tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bảo đảm các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 80% vụ việc được tiếp nhận; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng bền vững.

Để đạt được các mục tiêu trên,Tỉnh đề ra 09 nhiệm vụ chủ yếu như sau: (1) tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;(2) kiện toàn hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (3) tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; (4) đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (5) xây dựng, nâng cấp, phát triển, hoàn thiện và kết nối các hệ thống tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; (6) xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng; (7) triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng; (8) hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (9) thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Định kỳ hàng năm (trước ngày 05 tháng 12) báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Giao Sở Công Thương là quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: Kế hoạch số 193/KH-UBND

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *