Ngành Công Thương xác định 6 nhiệm vụ thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội

Chủ trì Lễ phát động phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2026, và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức chiều 30/8/2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua.

6 mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm của phong trào thi đua

Ngành Công Thương trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã phát động sâu rộng và tổ chức nhiều phong trào đi đua yêu nước, nhằm khơi dậy ý chí quyết tâm, năng lực, kinh nghiệm và những sáng kiến có giá trị trong công tác lãnh đạo, quản lý cũng như tính năng động, sáng tạo trong công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành; huy động được nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa rộng khắp, tạo động lực tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành.

Ngành Công Thương xác định 6 nhiệm vụ thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội

Sau 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, ngành Công Thương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật, đóng góp vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả nước. Bước sang năm 2021, khởi đầu với nhiều dấu hiệu khả quan, tích cực, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 chúng ta lại phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn chưa từng có khi làn sóng dịch Covid -19 lần thứ 4 bùng phát, lây lan với tốc độ rất nhanh, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội và cản trở việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành.

Ngành Công Thương xác định 6 nhiệm vụ thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh 6 nội dung nhiệm vụ của phong trào thi đua ngành Công Thương
Ngành Công Thương xác định 6 nhiệm vụ thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Công Thương hết sức nặng nề, phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của 70 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương phát động phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao”. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Công Thương năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chính thức tuyên bố Lễ phát động và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và hành động, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể, quần chúng, đề cao tinh thần phối hợp, gương mẫu của cán bộ, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; tạo thành cao trào hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai, phát động và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, phát triển ngành, trong đó: Tập trung vào các vấn đề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng liệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, của ngành, tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để số hóa, công nghệ hóa phương thức sản xuất, phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Tận dụng tối đa lợi thế về độ mở cửa của nền kinh tế để phát triển nhanh, mạnh, chuyên sâu về một số ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh và thu về lợi ích cao hơn trong chuỗi giá trị. Phát triển năng lượng tái tạo xanh, sạch; tận dụng tốt cơ hội khi nước ta đã tham gia nhiều FTA quan trọng để mở rộng, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu; chú trọng phát triển thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả khu vực thị trường gần 100 triệu dân. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục phát động và hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng cơ quan, đơn vị, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia. Trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua phải chú trọng công tác chỉ đạo điểm nhằm tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Thứ tư, tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước của ngành, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo; sớm kiện toàn và ổn định bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan trong và ngoài đơn vị, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật; chú trọng tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bởi đây là nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ năm, người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt trong từng cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua; phải gắn thi đua với việc phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, nêu gương. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, Pháp luật, của Nhà nước nhằm răn đe, giáo dục.

Thứ sáu, hiện nay, trong khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp gây hậu quả rất nặng nề ở nhiều địa phương trong cả nước. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

“Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua với phương châm: “Lấy tốc độ bù thời gian” nhằm thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép”, vừa kiểm soát tốt được dịch Covid-19, vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt; nghiêm túc phê bình, kỷ luật các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Người lao động ngành Công Thương hưởng ứng phong trào thi đua

Tại buổi lễ phát động thi đua, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, quán triệt sâu sắc, lĩnh hội đầy đủ và sẽ chỉ đạo quyết liệt đến từng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện những nội dung nhiệm vụ mà Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã phát động.

Ngành Công Thương xác định 6 nhiệm vụ thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội
Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Trần Quang Huy bày tỏ sự thống nhất với quyết tâm cao hưởng ứng phong trào thi đua ngành Công Thương

Thay mặt đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong ngành, đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương bày tỏ sự thống nhất với tinh thần quyết tâm cao nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua ngành Công Thương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2026 và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương phát động.

Đồng chí Trần Quang Huy tin tưởng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, quyết tâm của toàn thể đội ngũ người lao động trong ngành, phong trào thi đua sẽ được thực hiện thắng lợi, đưa ngành Công Thương vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Ngành Công Thương xác định 6 nhiệm vụ thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội
Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh phát biểu hưởng ứng lễ phát động thi đua

Tại Lễ phát động, thay mặt hơn 6.000 cán bộ, công chức và người lao động của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT), Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh bày tỏ sự nhiệt liệt hưởng ứng Lễ phát động và nhấn mạnh, đối với một đơn vị có số lượng cán bộ, công chức và người lao động đông đảo như Tổng cục QLTT thì công tác thi đua – khen thưởng và việc phát động, triển khai các phong trào thị đua là rất quan trọng. Thi đua sẽ tạo ra động lực công tác và sự cống hiến cho mỗi người lao động trong toàn lực lượng.

Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh khẳng định, lực lượng quản lý thị trường sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo CT

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *