Tổng đài tư vấn khiếu nại: 19002677
-

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2413/QĐ-BCT ngày 27 tháng 10 tháng 2021 về việc Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, ngày 27 tháng 10 tháng 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2413/QĐ-BCT về việc Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Theo đó, Ban Soạn thảo sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng ban và 02 Phó trưởng Ban gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu. Thành viên Ban soạn thảo gồm đại diện một số Ban của Đảng, Văn phòng Chính phủ, đại diện một số Bộ, Ban, ngành của Chính phủ, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Để giúp việc cho Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) cũng đã được thành lập theo Quyết định số 2413/QĐ-BCT nêu trên.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 10 tháng 2021.

Nguồn: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/thanh-lap-ban-soan-thao-va-to-bien-tap-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-sua-doi-.html

Danh sách bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. các trường bắt buộc được đánh dấu (*)

19002677